Wij zijn 24/7 bereikbaar

Disclaimer

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie op deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. De informatie kan niet anders worden gezien dan een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. MijnBelang is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op/via deze website verstrekte informatie en de aanwezige mogelijkheden tot het inwinnen van nadere informatie.

De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies van een jurist, consultant of andere professional. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik voor schade gevallen die niet onder de Nederlandse jurisdictie vallen.

MijnBelang is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover MijnBelang geen controle heeft. MijnBelang draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. Voor zover de bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheid om een dossier aan te maken, of een dossier te onderhouden via de website of anderszins gebruik maakt van de rekentool, verwijst MijnBelang naar de algemene voorwaarden die vooraf ter goedkeuring aan de gebruiker worden voorgelegd. Door acceptatie van deze voorwaarden, vrijwaart de gebruiker MijnBelang van elke aansprakelijkheid en of het recht op schadevergoeding.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Axell Claims Group BV en of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Axell Claims Group B.V. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Axell Claims Group B.V.
Postbus 3045
3760 DA Soest